Ата-аналар жиналысы. / Родительское собрание

    2022 жылғы 19, 20, 26, 27 қазаннан бастап кесте бойынша "Абай Құнанбаев атындағы Саран жоғары гуманитарлық-техникалық колледжі" КМҚК онлайн форматта жалпы колледждік ата-аналар жиналысы өтті.
     Ата – аналар жиналысы-бұл ата-аналардың бірлескен жұмысының негізгі нысаны, онда сынып қоғамдастығының өмірі мен колледжде және үйде студенттерды тәрбиелеудің маңызды мәселелері талқыланады және шешіледі. Оның басты мақсаты-жасөспірімнің рухани бай, моральдық таза және физикалық сау тұлғасын дамыту үшін жағдай жасауда колледж бен отбасының күш-жігерін үйлестіру, үйлестіру және біріктіру. Ата-аналар жиналыстары ата-аналардың педагогикалық мәдениетін арттыру, олардың топ өміріндегі рөлін жандандыру, балаларын тәрбиелеу жауапкершілігін арттыру мақсатында өткізіледі.
    Жиналыста келесі мәселелер талқыланды:
1.Абай Құнанбаев атындағы СЖГТК оқу-тәрбие процесін ұйымдастыру - директор В.А.Закамолкин, бөлім меңгерушілері;
2. Колледж студенттерін психологиялық қолдау жүйесі - психолог Е. О. Козлова:
3.Кәмелетке толмағандар арасындағы құқық бұзушылықтар мен қылмыстардың алдын алу - М. Е. Майпасов;
4. Ағымдағы сұрақтар.


      С 19, 20, 26, 27 октября 2022 года по графику в КГКП «Саранский высший гуманитарно-технический колледж имени Абая Кунанбаева» в онлайн формате состоялись общеколледжные родительские собрания.
      Родительское собрание – это основная форма совместной работы родителей, на которой обсуждаются и принимаются решения по наиболее важным вопросам жизнедеятельности классного сообщества и воспитания учащихся в колледже и дома. Главным его предназначением являются согласование, координация и объединение усилий колледжа и семьи в создании условий для развития духовно богатой, нравственно чистой и физически здоровой личности подростка. Родительские собрания проводятся и для того, чтобы повысить педагогическую культуру родителей, активизировать их роль в жизни группы, повысить ответственность за воспитание своих детей.
      На собрании обсудили следующие вопросы:
1.Организация учебно-воспитательного процесса в СГТК имени Абая Кунанбаева - директор Закамолкин В.А., заведующие отделениями;
2. Система психологической поддержки студентов колледжа - психолог Козлова Е.О.:
3.Профилактика правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних - инспектор ГЮП ОП г.Сарани Майпасов М.Е.;
4. Текущие вопросы.

WhatsApp Image 2022-11-01 at 1816562jpeg
WhatsApp Image 2022-11-01 at 181656jpeg